Cookie- en Privacyverklaring

Cookies
schoolfotorob.nl (gevestigd aan de J.P. Sweelinckstraat 23, 3816PB Amersfoort) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.
Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met jouw privacygegevens omgaan.

1. Cookies
Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.
a. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Om jou een fijne ervaring te geven op onze website hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat we je niet hoeven te storen met een vervelende cookie-melding:
• Persoonsgegevens (IP-adres) zijn geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://schoolfotorob.nl)
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld
Tevens hebben wij het zo ingesteld dat moderne browsers een nieuwe techniek gebruiken waarbij Google Analytics helemaal geen cookies plaatst op uw apparaat.
c. Do Not Track
Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer je de browser incognito opent. Aangezien dit principe nog volop in ontwikkeling is kan hier nog niet volledig op gebouwd worden. Wij (en diensten van 3e partijen) honoreren deze instelling echter wel wanneer deze instelling is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.

2. Privacy
Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
a. Contactformulieren en e-mail links
Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.
b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@schoolfotorob.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
C. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@schoolfotorob.nl

3. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring
schoolfotorob.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.

4. Opyo
Privacyverklaring SchoolfotoRob.nl
SchoolfotoRob.nl is een Nederlandse onderneming (KvK 32155144 ) die de schoolfotografie verzorgt op basis- en middelbare scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in heel Nederland.
De opdrachtgevers van SchoolfotoRob.nl zijn de hierboven genoemde onderwijsinstellingen. Via de website www.SchoolfotoRob.nl kunnen ouders/verzorgers de foto’s van hun kinderen inzien en betalen. Hiervoor worden via de website van SchoolfotoRob.nl privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
SchoolfotoRob.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Gebruik van persoonsgegevens via Oypo B.V.
Bij het gebruiken van onze website verkrijgt Oypo en SchoolfotoRob bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens

Registreren bij Oypo
Bij bepaalde onderdelen van onze website kunt u zich registreren. Oypo bewaard daarna de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Zij doen dit zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen over de uitvoering van uw bestelling.
Zij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of als dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de foto’s bij de juiste persoon te leveren en de betaling op de juiste manier te kunnen verwerken. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media
Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet. Ook publiceren wij geen foto’s (bijvoorbeeld voor promotie doeleinden) zonder vooraf explicitie toestemming ontvangen te hebben van ouders/verzorgers.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld het bedrijf dat de betalingen voor ons verwerkt.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij Om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hiervoor werken wij o.a. met gecertificeerde SSL-verbindingen. Alle foto’s zijn voorzien van een unieke fotocode. U kunt dus alleen de foto’s bekijken waarvan u de code heeft. Van de foto’s die wij op scholen maken leveren wij een lage resolutie-bestand aan de scholen. Deze foto’s worden o.a. gebruikt voor het leerlingvolgsysteem van de school zelf.

Bewaartermijnen Oypo
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard door Oypo b.v. (kk 17242255) voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
De foto’s die wij maken worden voor 5 jaar bewaard. Hierdoor maken wij het mogelijk om altijd foto’s te kunnen bestellen.
Foto’s die retour worden gestuurd aan Schoolfoto.nl worden direct na ontvangst volgens wettelijke richtlijnen vernietigd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen Om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
SchoolfotoRob.nl
J.P. Sweelinckstraat 23
3816PB Amersfoort
Contact@schoolfotorob.nl
0623560060

Oypo
Postbus 193
5720 AD Asten info@oypo.nl Daarnaast kunt u ons op werkdagen tussen 10:00u en 12:00u telefonisch bereiken op het nummer: +31 (0)40-8200214